• วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย – จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – หมู่บ้านจีนยูนานสันติชล 
 • วัดน้ำฮู – บ้านรักไทย – ปางอุ๋ง – สะพานซูตองเป้ – วัดจองคำ จองกลาง – พระธาตุดอยกองมู
 • หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – จุดชมวิวกิ่วลม – ห้วยน้ำดัง 
รหัส 006-3359
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - มิ.ย.66
ช่วงเวลา
4 วัน 3 คืน
ราคาเริ่มต้น
14,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินดอนเมือง - เชียงใหม่ (SL506 : 06.05-07.20) – ปาย แม่ฮ่องสอน – วัดพระธาตุแม่เย็น – ถนนคนเดินปาย

04.00 น.
คณะพร้อมกัน ณ สนามบินดอนเมือง อาคารผู้โดยสาร 2 ชั้น 3 เคาน์เตอร์สายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เคาน์เตอร์ที่ 11-12 โดยมีเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และทำการเช็คอินที่เคาน์เตอร์สายการบิน โดยเตรียมบัตรประชาชน, พาสปอร์ต หรือบขับขี่ ในการเช็คอินเดินทาง

06.05 น.
ออกเดินทางสู่จังหวัดเชียงใหม่ โดยเที่ยวบิน SL506

07.20 น.
เดินทางถึง สนามบินเชียงใหม่ จากนั้นออกเดินทางสู่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 1) เดินทางถึง อ.ปาย จากนั้นนำท่านชมสะพานประวัติศาสตร์ท่าปาย

วัดพระธาตุแม่เย็น ซึ่งมีพระพุธรูปองค์ใหญ่บนยอดเขา และท่านยังสามารถชมวิวเมืองปายพร้อมพระอาทิตย์ตกได้อีกด้วย

เย็น
อิสระรับประทานอาหารเย็นที่ถนนคนเดินปาย ให้ท่านได้เดินเล่นช็อปปิ้งได้ที่ถนนคนเดินปาย จากนั้นนำท่านกลับเข้าที่พัก

วันที่ 2
จุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล – หมู่บ้านจีนยูนานสันติชล – วัดน้ำฮู – บ้านรักไทย

05.00 น.
นำท่านไปเที่ยวจุดชมวิวทะเลหมอกหยุนไหล เป็นจุดชมทะเลหมอกและพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยงามของอำเภอปาย

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2)

นำท่านเช็คเอ้าท์จากที่พัก จากนั้นนำท่านไปเที่ยวชม หมู่บ้านจีนยูนานสันติชล ชิมชาขึ้นชื่อ และช็อปปิ้งของฝากต่างๆ มากมาย

นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ วัดน้ำฮู นมัสการหลวงพ่ออุ่นเมือง ที่มีความพิเศษตรงพระเศียรจะมีน้ำขังอยู่ตลอดเวลา
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3) หลังอาหารกลางวัน นำท่านออกเดินทางไปบ้านรักไท (ใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง) เดินทางถึง บ้านรักไทย นำท่านเช็คอินเข้าที่พัก ให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย ช็อปปิ้งของฝาก OTOP ของชุมชน เดินเล่นชมวิวหมูบ้านรักไทย

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

วันที่ 3
ปางอุ๋ง – สะพานซูตองเป้ – วัดจองคำ จองกลาง – พระธาตุดอยกองมู

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 5)

นำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งช่าติปางอุ๋ง ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติที่คล้ายกับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ท่านสามารถล่องแพชมความงามของธรรมชาติอย่างใกล้ชิด (ไม่รวมค่าล่องแพ)

แวะเที่ยวชมสะพานซูตองเป้ เป็นสะพานไม้ยาวประมาณ 500 เมตร มีความเชื่อว่า หากได้มายืนอยู่กลางสะพานแล้วอธิฐานขอพร ก็จะพบกับความสมหวัง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 6)

นำท่านไปชม วัดจองคำ – จองกลาง ซึ่งเป็นวัดแรกของแม่ฮองสอน มีศิลปะแบบพม่าผสมไทยใหญ่ ซึ่งแปลกตากว่าวัดในจังหวัดอื่นๆ ของภาคเหนือ

จากนั้นนำท่านสักการะพระธาตุดอยกองมู เป็นวัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแม่ฮ่องสอนมาช้านาน และยังมีจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นตัวเมืองแม่ฮ่องสอนได้อย่างชัดเจน

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

วันที่ 4
หมู่บ้านกะเหรี่ยงคอยาว – จุดชมวิวกิ่วลม – ห้วยน้ำดัง – เชียงใหม่ – สนามบินดอนเมือง (SL519 : 22.00-23.15)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 8)

หลังจากเช็คเอ้าท์ นำท่านไปหมู่บ้นกะเหรี่ยงคอยาว ให้ท่านเดินเล่น ถ่ายรูป และช็อปปิ้งสินค้าของฝากพื้นเมืองของชาวกะเหรี่ยง

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 9) ร้านก๋วยเตี๋ยวจ่าโบ่ปางมะผ้า จากนั้นนำท่านแวะจุดชมวิวกิ่วลม ให้ท่านพักปลี่ยนอิริยาบถ ถ่ายรูปกับวิวธรรมชาติสวยๆ จากนั้นเดินทางไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติห้วยน้ำดัง ชมวิวสวยๆ และถ่ายรูปกับธรรมชาติที่สวยงาม

ค่ำ
รับประทานอาหารค่ำ ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 10) สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินเชียงใหม่

22.00 น.
นำท่านเดินทางกลับสู่กรุงเทพ  โดยเที่ยวบินที่ SL519

23.15 น.
เดินทางกลับถึง ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับภาพความประทับใจ

เงื่อนไข
 1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า

– กรณีห้อง TWIN BED (เตียงเดี่ยว 2 เตียง) ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง DOUBLE BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

– หากต้องการห้องพักแบบ DOUBLE BED ซึ่งโรงแรมไม่มีหรือเต็ม ทางบริษัทขอปรับเป็นห้อง TWIN BED แทนโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เช่นกัน

– กรณีพักแบบ TRIPLE ROOM  3 ท่าน 1 ห้อง ท่านที่ 3 อาจเป็นเสริมเตียง หรือ SOFA BED หรือ เสริมฟูกที่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปแบบการจัดห้องพักของโรงแรมนั้นๆ

 1. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น
 2. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอำนวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
 3. ค่าน้ำหนักสัมภาระรวมในตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบิน
 4. ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

*เงื่อนไขประกันการเดินทาง*  ค่าประกันอุบัติเหตุและค่ารักษาพยาบาล คุ้มครองเฉพาะกรณีที่ได้รับอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่คุ้มครองถึงการสูญเสียทรัพย์สินส่วนตัวและไม่คุ้มครองโรคประจำตัวของผู้เดินทาง

** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่ **

 1. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 10 กิโลกรัมต่อท่าน
 2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 3. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ของชาวต่างชาติที่เพิ่มเติมตามการจ่ายจริง
 4. ค่าภาษีน้ำมัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกตั๋วเครื่องบิน
 5. ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 500 บาท/ทริป/ท่าน
 6. ค่าอาหารสำหรับท่านที่ทานเจ มังสวิรัติ และอาหารสำหรับมุสลิม
 7. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และหัก ณ ที่จ่าย 3%

ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศน์ท้องถิ่นและคนขับรถรวม  500 บาท/ท่าน/ทริป

โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ