• พักรีสอร์ท 4 ดาว “ติดหาดส่วนตัว”
 • ดำน้ำดูปะการัง เกาะทะลุ เกาะสังข์ พร้อมบริการถ่ายภาพใต้น้ำ
 • บริการอาหารเลิศรส..พร้อมเมนูซีฟู้ดปิ้งย่าง
 • สักการะ เจดีย์ภักดีประกาศ เจดีย์ 9 ยอด
 • Check In @ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ณ หว้ากอ
 • สักการะ หลวงปู่ทอง วัดนาหูกวาง
 • เที่ยวชม วัดโบสถ์เหรียญบาท
 • ช้อปปิ้งของฝากแหลมงอบ และจันทบูรณ์
รหัส 024-9305
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - พ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
5,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ - เขาธงชัย - บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท

06.00 น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนเกษตรนวมินทร์ เจ้าหน้าที่… คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่สมาชิกทุกท่าน พร้อมบริการอาหารกล่อง (1) และเครื่องดื่มเย็น ๆ

07.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยรถตู้ปรับอากาศ พร้อมมัคคุเทศก์แนะนำโปรแกรมการเดินทาง ระหว่างทางแวะพักตามปั๊มต่าง ๆ

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารเฉียวโอชาริมทะเล (2)

13.00 น.   นำคณะเดินทางท่องเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ที่มีทั้งปลาทะเล ปลาน้ำจืด และปลาน้ำกร่อย อีกทั้งยังมีอุโมงค์ใต้น้ำที่ใหญ่และสวยงามมาก

15.00 น.   นำทุกท่านเดินทางสู่ เขาธงชัย เพื่อสักการะ พระพุทธกิตติสิริชัย มหาเจดีย์ภักดีประกาศ 9 ยอด และ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ศักดิ์สิทธิ์เพื่อความเป็นสิริมงคล พร้อมถ่ายภาพบ้านกรูดที่งดงามเป็นที่ระลึก

16.30 น.   เดินทางเข้าสู่ที่พัก บ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท เชิญนักท่องเที่ยวทุกท่านลงทะเบียนเพื่อรับกุญแจเข้าห้องพักผ่อน ทำภารกิจส่วนตัว หรือว่ายน้ำในสระ (มีสระว่ายน้ำ 4 สระ)

18.00 น.   รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารบ้านเขียวซีฟู๊ด (3) พร้อมเมนูซีฟู้ดทะเลเผาหลังรับประทานอาหารเสร็จ นำคณะเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 2
ดำน้ำเกาะทะลุ - เกาะสิงห์ - เกาะสังข์

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (4)

09.30 น.   นำคณะเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือบ้านคลองลึก ก่อนนำทุกท่านลงเรือเดินทางสู่ เกาะสังข์ สัมผัสความงามของโลกใต้น้ำ เพื่อดำน้ำชมปะการังหลากหลายพันธุ์ ดอกไม้ทะเลหลากหลายชนิด พร้อมชมฝูงปลาทะเลหลากสีสันแปลกตา

12.00 น.   รับประทานอาหารกล่องบนเรือ (5)

13.00 น.   นำคณะเดินทางดำน้ำดูปะการัง ณ เกาะทะลุ อีกจุดที่มีปะการังสวยงาม โดยเฉพาะเหล่าปลาการ์ตูน พร้อมพิสูจน์ที่มาของเกาะทะลุ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก..

16.00 น.   คณะเดินทางกลับถึงที่พัก อิสระพักผ่อน เล่นน้ำ ปั่นจักรยานตามอัธยาศัย

18.00 น.   บริการอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (6) หลังอาหารอิสระตามอัธยาศัย

วันที่ 3
อ่างสุวรรณ - วัดนาหูกวาง - วัดโบสถ์เหรียญบาท - ของฝากเพรชบุรี

07.00 น.   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (7) หลังรับประทานอาหารพักผ่อนอิสระ หรือเล่นน้ำชายหาด

10.00 น.   อำลาที่พักบ้านกลางอ่าวบีชรีสอร์ท ก่อนนำทุกท่านเดินทางสู่ วัดอ่างสุวรรณ หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า วัดหนองหอย อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อาจดูเป็นวัดราษฎร์ธรรมดา ๆ ทั่วไป แต่ที่ไม่ธรรมดาก็ตรงที่อุโบสถของวัดนี้งดงามเป็นเอกลักษณ์หนึ่งเดียวของไทย เพราะเป็นโบสถ์ไม้ที่ทำมาจากต้นตาล

12.00 น.   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารครัวป้ามา (8)

13.00 น.   นำคณะเดินทางสักการะ หลวงปู่ทอง วัดนาหูกวาง วัดที่ชาวทับสะแกนับถือและเชื่อว่าศักดิ์สิทธิ์มาก ให้ท่านขอพรเทพทันใจ และนำคณะเดินทางสู่ วัดโบสถ์เหรียญบาท ชมศาลาลอตเตอรี่ที่ประดับด้วยลอตเตอรี่หลายล้านใบ และโบสถ์เหรียญบาทที่ทำด้วยเหรียญบาท จำนวน 3,700,000 บาท

16.00 น.   แวะซื้อของฝากที่ จ.เพชรบุรี ที่ ร้านชิดชนก หรือ แม่กิมลั้ง เชิญทุกท่านเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ขนมหม้อแกง ทองหยิบ และขนมนานาชนิด ตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ

19.00 น.   คณะเดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศมาตรฐานตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)
 • ค่าเรือท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
 • จอยทัวร์กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ      

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 3,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทาง และส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
โปรแกรมทัวร์ที่น่าสนใจ