•   พักรีสอร์ท 4 ดาว “ติดหาดส่วนตัว”
 •   ดำน้ำดูปะการัง หมู่เกาะกระ เกาะรัง พร้อมบริการถ่ายภาพใต้น้ำ
 •   บริการอาหารเลิศรส..พร้อมเมนูซีฟู้ดปิ้งย่าง
 •   สักการะ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
 •   Check In @ จุดชมวิวเกาะช้าง
 •   ช้อปปิ้งของฝากแหลมงอบ และจันทบูรณ์
รหัส 024-9304
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - พ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
6,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - แหลมงอบ - เกาะช้าง

06.00 น.   พร้อมกัน ณ จุดนัดพบ ปั้มปตท.ถนนวิภาวดี รังสิต ตรงข้าม ม.หอการค้า เจ้าหน้าที่ … คอยต้อนรับและตั้งโต๊ะลงทะเบียน แจกป้ายผูกกระเป๋า พร้อมบริการน้ำอัดลม ชาเขียวเย็น ให้กับสมาชิกทุกท่าน

07.00 น.   คณะพร้อมออกเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศ มุ่งหน้าสู่ จ.ตราด ระหว่างเดินทางบริการท่านด้วยอาหารเช้ากล่อง (1) พร้อมด้วยเครื่องดื่มเย็น ๆ ลูกอม ขนมขบเคี้ยว

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารริมทะเลซีฟู๊ด (2) อ.แหลมงอบ

บ่าย   นำท่านลงเรือเฟอร์รี่อ่าวธรรมชาติ ลำใหญ่ ความปลอดภัยสูง เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง ระหว่างทางเพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่งดงามของท้องทะเลตะวันออก ใช้เวลานั่งเรือ 30 นาที

คณะเดินทางถึงอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง นำท่านขึ้นรถตู้ปรับอากาศ ใช้เวลานั่งรถประมาน 40 นาที

15.00 น.   คณะเดินทางถึงที่พัก คลองพร้าว รีสอร์ท เกาะช้าง ระดับ 4 ดาว ต้อนรับท่านด้วย Welcome Drink เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย ห้องพักแบบ Deluxe

(กรณีต้องการพัก เป็นบังกะโลวิลล่า เพิ่มท่านละ 800 บาท)

15.20 น.   คณะเดินทางถึงที่พัก Mercuer Koh Chang Hideaway ต้อนรับท่านด้วย Welcome Drink เรียนเชิญทุกท่านลงทะเบียน รับกุญแจห้องพัก อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

18.00 น.   นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศไปรับประทานอาหารค่ำ ณ ห้องอาหารไอยราซีฟู้ด  (3) ร้านอาหารที่ขึ้นชื่อว่าอร่อย รสชาติ ดีที่สุดในเกาะช้าง หลังอาหารอิสระให้ท่านนั่งเรือชมหิ่หอยตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำคณะเดินทางกลับที่พัก

วันที่ 2
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะกระ เกาะรัง - ดำน้ำดูปะการัง - เกาะยักษ์

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร (4) บริการท่านด้วยอาหารเช้าแบบอเมริกัน

08.30 น.   คณะเตรียมตัว พร้อมชุดที่เหมาะกับการดำน้ำ ได้เวลารถตู้ปรับอากาศมารับคณะที่รีสอร์ทนำคณะออกเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือบางเบ้า

09.30 น.   คณะเดินทางถึงท่าเทียบเรือ บางเบ้าคณะสวมชูชีพให้เรียบร้อย เตรียมพร้อมก่อนนำท่าน ลงเรือไม้ 2 ชั้น ลำใหญ่ ความปลอดภัยสูง ระหว่างเดินทางมีอาหารว่าง และผลไม้ บริการทุกท่าน

10.00 น.   คณะเดินทางถึงจุดดำน้ำนำท่านดำน้ำชมปะการังที่ เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะที่มีความสวยงามของปะการังเขากวาง

08.30 น.   รถสองแถวท้องถิ่นรับคณะที่รีสอร์ทนำคณะออกเดินทางสู่ ท่าเทียบเรือบางเบ้า

09.30 น.   คณะสวมชูชีพให้เรียบร้อย เตรียมพร้อมก่อนนำท่านลงเรือไม้ 2 ชั้น ลำใหญ่ นำท่านดำน้ำชมปะการังที่ เกาะยักษ์ใหญ่ เกาะที่มีความสวยงามของปะการังเขากวาง

12.00 น.   แวะพัก เกาะรัง เพื่อรับประทานอาหารเที่ยงบนเรือ (5) พร้อมกับเล่นน้ำที่หาดศาลเจ้าแม่เกาะรัง เพื่อเป็นการผ่อนคลาย

13.00 น.   ดำน้ำที่ เกาะยักษ์เล็ก ที่นี่มากมายไปด้วยปะการัง สัตว์ทะเล และดอกไม้ทะเลที่มีสีสันสวยงาม พร้อมกับรับประทานอาหารว่างที่ทางเรือจัดไว้ให้

15.00 น.   ถึง เกาะมะปิง เกาะที่มีความสวยงามทั้งสาม คือ หาดทรายขาว น้ำทะเลใส และปะการังสวย ดังนั้นจึงมาดำน้ำ เดินเล่นชายหาด และเล่นน้ำทะเล

17.00 น.   ถึง อ่าวบางเบ้า รถรับส่งรอรับกลับไปยังโรงแรมของท่านอย่างปลอดภัย สิ้นสุดกิจกรรมดำน้ำเกาะช้าง นำคณะเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศเดินทางกลับสู่ที่พัก

ค่ำ   บริการอาหารค่ำ (6) ณ ห้องอาหารของ รีสอร์ท หลังอาหารอิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย พร้อมเมนู ปิ้งย่าง ทะเลเผา

วันที่ 3
ศาลกรมหลวงชุมพร - ของฝากแหลมงอบและเมืองจันทบุรี - กรุงเทพฯ

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของที่พัก (7)

08.30 น.   คณะพร้อมกันบริเวณล้อบบี้ของที่พัก เพื่อ CHECK OUT เคลียร์ค่าใช้จ่าย คืนกุญแจห้องพัก นำคณะเดินทางสู่ท่าเทียบเรือ เฟอร์รี่ เดินทางกลับฝั่งแหลมงอบ

10.30 น.   คณะเดินทางถึงฝั่งท่าเรืออ่าวธรรมชาติ รถตู้ปรับอากาศรอรับ ก่อนนำคณะเดินทางสู่ อนุสรณ์สถานกรมหลวงชุมพร เขตอุดมศักดิ์ อิสระให้ท่านสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเดินทางสู่ ย่านโรงอาหารทะเลแห้ง ณ บริเวณท่าเทียบเรือแหลมงอบ ก่อนเดินทางกลับ

12.00 น.   บริการอาหารกลางวัน ณ ห้องอาหารปูจ๋า (8) จ.จันทบุรี

13.00 น.   นำคณะเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะซื้อผลไม้ตามฤดูกาล และของฝากพื้นเมือง ณ ร้านต้นตำรับ และ ตลาดเนินสูง อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี

18.00 น.   เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ…พร้อมด้วยความประทับใจ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 • ค่ารถตู้ปรับอากาศมาตรฐานตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามโปรแกรม รวม 8 มื้อ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามโปรแกรม
 • ค่าที่พัก 2 คืน (พักห้องละ 2ท่าน)
 • ค่าเรือท่องเที่ยวดำน้ำดูปะการัง พร้อมอุปกรณ์
 • มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ประกันอุบัติเหตุวงเงินคุ้มครองไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 300 บาทต่อทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำ 3,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
 • จอยทัวร์กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ      

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 3,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทาง และส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว