• ซูริค-เบิร์น-มองเทรอซ์-เซอร์แมท-กอร์นเนอร์แกร็ต ชมวิวแมทเทอร์ฮอร์น-ธุนน์-
 • อินเทอร์ลาเก้น-ขึ้นจุงฟราวยอคด้วยกระเช้าใหม่ล่าสุด Eiger Express-ลูเซิร์น
 • ชทานส์-กระเช้าลอยฟ้า 2 ชั้นเปิดประทุน Cabrio สู่ยอดเขา Stansherhorn-ซุก-ซูริค
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์
รหัส 055-1161
วันที่เดินทาง
มิ.ย.65 - ต.ค.65
ช่วงเวลา
8 วัน 5 คืน
ราคาเริ่มต้น
129,500 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น. : นัดคณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ชั้น 4 ประตูหมายเลข 2-3 เคาน์เตอร์ D สายการบิน Thai Airways เจ้าหน้าที่พร้อมคอยต้อนรับและอำนวยความสะดวกด้านเอกสารและสัมภาระ

**กรณีท่านที่เดินทางมาจากต่างประเทศหรือต่างจังหวัดกรุณาตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละ กำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการปรับเปลี่ยนตามฤดูกาลเล็กน้อย**

01.05 น. : ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบิน Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG970

วันที่ 2
ซูริค-เบิร์น-มองเทรอซ์ (สวิตเซอร์แลนด์)

07.50 น.: เดินทางถึงสนามบินนครซูริค เมืองเศรษฐกิจสำคัญที่สุดของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศ นำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร รับกระเป๋าและสัมภาระ จากนั้นรถโค้ชรอรับท่านนำท่านเดินทางสู่ กรุงเบิร์น Bern (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) นครหลวงอันงามสง่าของประเทศ เมืองมรดกโลกอันล้ำค่าที่ถ่ายทอดและอนุรักษ์มาสู่ปัจจุบัน

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย : นำท่านผ่านชมอาคารพิพิธภัณฑ์เซ็นทรัม พอล คลี Zentrum Paul Klee ที่มีลักษณะการสร้างเหมือนลูกคลื่นสามลูกที่ผสมผสานเข้ากับภูมิทัศน์โดยรอบโดยได้รับการออกแบบจากสถาปนิกชาวอิตาเลี่ยน ซึ่งอาคารแห่งนี้จะเต็มไปด้วยผลงานทางศิลปะของเหล่าศิลปินต่างๆ มากมายรวมถึงงานของพอล ครี ศิลปินชื่อดังของโลกอีกด้วย รวมถึงผ่านชมอาคารรัฐสภาของสหพันธรัฐสวิส Federal Palace of Switzerland ที่มีรูปแบบการก่อสร้างอาคารยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาในอิตาลี นำชมกรุงเบิร์น ที่สร้างขึ้นในยุคกลางของยุโรป มีหลักฐานทางประวัติศาสตร์มากมาย องค์การยูเนสโก้ประกาศให้ส่วนหนึ่งของเมืองเป็นมรดกโลก ชมย่านเมืองเก่าซึ่งปัจจุบันเต็มไปด้วยร้านดอกไม้และบูติค เป็นย่านที่ปลอดรถยนต์ จึงเหมาะกับการเดินทางเที่ยวชมอาคารเก่าอายุ 200-300 ปี ชมหอนาฬิกาดาราศาสตร์ (Zytglogge Clock Tower) ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ.1191 จุดประสงค์เพื่อเป็นประตูเมืองและได้มีการสร้างเพิ่มเติมในปี ค.ศ.1530 ให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้น รวมอายุกว่า 800 ปี ที่จะมีตุ๊กตาออกมาเริงระบำให้ดูทุกๆ ชั่วโมงที่นาฬิกาตีบอกเวลา ถ่ายรูปกับบ้านของอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ นักฟิสิกส์ชื่อดังของโลกซึ่งเคยมาใช้ชีวิตอยู่ในกรุงเบิร์นช่วงเวลาสั้นๆ ระหว่างปี ค.ศ.1903-1905 ปัจจุบันเป็นพิพิธภัณฑ์เก็บเรื่องราวเกี่ยวกับภาพถ่ายและผลงานบางส่วนของไอน์สไตน์ ชมศาลาว่าการเมือง รวมถึง Bern Minster ที่สร้างขึ้นในศิลปะแบบโกธิค มีความสูงกว่า 100.60 เมตร ถือเป็นมหาวิหารที่มีความสูงที่สุดในสวิตเซอร์แลนด์ และชมเบเร็นกราเบ็น Barengraben หรือบ่อหมี เป็นส่วนหนึ่งของสวนเบเร็น และเป็นที่อยู่ของหมี สัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของเมืองมาช้านาน  สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองมองเทรอซ์ Montreux เมืองสวยทางใต้ของสวิสริมทะเลสาบเลอมังค์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง) นำท่านชมเมืองมองเทรอซ์ เมืองตากอากาศริมทะเลสาบเจนิวาที่มีชื่อเสียงเย้ายวนให้นักท่องเที่ยวเข้ามาพักผ่อน ด้วยความเงียบสงบของตัวเมืองกับบรรยากาศที่สุดแสนสบาย นำท่านชมสวนดอกไม้และรูปปั้นของ เฟรดดี้ เมอร์คูรี่ นักร้องวงควีนเจ้าของบทเพลง We are the Champion ซึ่งถัดไปเป็น Casino Barrière de Montreux โดยตรงข้ามกับคาสิโนคือ Tour d’Ivoire ตึกสูงที่สุดของมองเทรอซ์สร้างมาตั้งแต่ปี ค.ศ.1962 มีจำนวนชั้นทั้งหมด 29 ชั้น ใช้เป็นที่พักอาศัยอีกด้วย และชมทัศนียภาพของยอดเขาโรเชอร์เดอเนย์ ซึ่งเป็นสถานที่ที่รัชกาลที่ 5 เคยเสด็จประพาสเมื่อคราวเสด็จยุโรปในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมา จากนั้นนำท่านแวะถ่ายรูปกับปราสาทชิลยอง ปราสาทยุคกลางที่มีความเก่าแก่กว่า 1,000 ปี โดยปราสาทถูกสร้างขึ้นในช่วงสมัยของโดยราชวงศ์ซาวอย ซึ่งถือได้ว่าเป็นอัญมณีทางประวัติศาสตร์ของสวิตเซอร์แลนด์ ในอดีตปราสาทแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นจุดควบคุมการเดินทางของนักเดินทางและขบวนสินค้าที่จะสัญจรผ่านไปมาจากเหนือสู่ใต้หรือจากตะวันตกสู่ตะวันออกของสวิตเซอร์แลนด์

ค่ำ  : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Eden Palace au Lac หรือระดับเทียบเท่า

** เพื่อความสะดวกในการเคลื่อนย้ายสัมภาระให้ท่านจัดกระเป๋าเล็ก 1 ใบ สำหรับแยกพักที่เซอร์แมท 1 คืน **

วันที่ 3
มองเทรอซ์-ทาซ-เซอร์แมท-กอร์นเนอร์แกร็ต ชมวิวยอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางต่อสู่เมืองทาซ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) เมืองเล็กๆ น่ารักที่รายล้อมไปด้วยยอดเขาสูงมากมายเป็นทัศนียภาพที่สวยมากๆ อีกจุดหนึ่ง เดินทางถึงสถานีรถไฟเมืองทาซ นำท่านนั่งรถไฟ Shuttle Train สู่ เมืองเซอร์แมท Zermatt ซึ่งสถานีเซอร์แมทแห่งนี้ยังเป็นสถานีสุดท้ายของขบวนรถไฟด่วนพิเศษของกลาเซียร์เอ็กซ์เพรส นำท่านเดินทางเข้าสู่เมืองและหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักๆ และมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมด้วยเขาสูง ที่มีทัศนียภาพสวยงามหลักล้าน ด้วยเป็นเมืองปลอดพาหนะที่วุ่นวาย โดยห้ามรถที่ใช้แก๊สและน้ำมันเข้ามา นอกจากรถไฟฟ้าและรถม้า ที่มีไว้บริการนักท่องเที่ยว สร้างบรรยากาศที่แปลกตา

กลางวัน :รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมืองภายในเซอร์แมท

บ่าย :นำท่านไปยังสถานีรถไฟกอร์นเนอร์แกร็ต นำท่านนั่งรถไฟไต่เขาซึ่งมีความกว่า 3,000 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล นำท่านขึ้นสู่ยอดเขากอร์นเนอร์แกร็ต Gornergrat ที่ท่านจะสามารถชมทัศนียภาพของยอดเขาที่มียอดเขาแมทเทอร์ฮอร์น Matterhorn เป็นฉากหลังบนความสูงกว่า 4,478 เมตร ซึ่งเป็นยอดเขาที่มีรูปทรงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของแมทเทอร์ฮอร์น แบบสามเหลี่ยมคล้ายปิรามิดที่จุดสูงสุดบนยอดเขา เรียกได้ว่าเป็นยอดเขาที่งดงามที่สุดในสวิส และมีความโดดเด่นไปอีกเมื่อเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ได้เป็นโลโก้ของบริษัทผลิตช็อคโกแล็ตดังทับเบอร์โรน และผู้ผลิตภาพยนตร์รายใหญ่พาราเม้าท์พิคเจอร์ส ซึ่งความงดงามนี้เอง สวยงามราวภาพวาดบวกกับทะเลสาบแสนงามในยามฤดูร้อน ซึ่งสะท้อนความงามบนยอดเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี (การชมทัศนียภาพบนเขานี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเอื้ออำนวย)  จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟลงจากเขาและมีเวลาให้ท่านเดินเล่นลัดเลาะเที่ยวชมหมู่บ้านเซอร์แมทที่น่ารักและมีบรรยากาศสบายๆ ล้อมรอบด้วยเขาสูงสวยงามและเป็นสวรรค์ของนักสกีหรือผุ้ที่ชื่นชอบการเล่นกีฬาฤดูหนาว ให้ท่านเดินเล่นช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิสมากมาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Pollux Zermatt หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 4
เซอร์แมท-ทาซ-ธุนน์-อินเทอร์ลาเก้น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พักพร้อมการขนย้ายกระเป๋าสัมภาระไปยังสถานีรถไฟเซอร์แมท จากนั้นนั่งรถไฟชัทเทิ้ลกลับสู่เมืองทาซ รถโค้ชรอรับท่านเพื่อนำท่านเดินทางสู่เมืองธุนน์ Thun เมืองริมทะเลสาบที่ได้รับฉายาว่าเป็นเป็นเมืองปราสาทงาม ทะเลสาบสวยของสวิส ใกล้กับเมืองอินเทอร์ลาเก้นที่มีบรรยากาศสบายเงียบสงบสวยงาม อบอวลไปด้วยกลิ่นอายแบบสวิตเซอร์แลนด์อย่างแท้จริง (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2.30 ชั่วโมง) นำท่านเดินเล่นชมทะเลสาบธุนน์สีฟ้าใสดุจอัญมณีที่มีความงดงามราวกับภาพวาดตัดกับอาคารสวยงามโดยรอบที่มีสถาปัตยกรรมแบบยุโรปเก่า ชมสะพานไม้ Untere Schleuse เพื่อใช้ข้ามแม่น้ำอาเร่ที่เป็นแม่น้ำสายหลักของเมือง จากบริเวณกลางเมืองท่านสามารถถ่ายรูปกับปราสาท Schloss Thun ปราสาทกลางแห่งเมืองธุนน์ ตัวปราสาทตั้งอยู่บนเนินเขาทำให้สามารถสังเกตเห็นได้จากตัวเมือง

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านเดินทางสู่ เมืองอินเทอร์ลาเก้น Interlaken เมืองแสนสวยในหุบเขาที่ตั้งริมฝั่งของ 2 ทะเลสาบ คือทะเลสาบธุนน์และเบรียนซ์ และมีแม่น้ำอาเร่ไหลผ่านกลางเมือง ตัวเมืองตั้งอยู่บนระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 570 เมตรบริเวณเชิงเขาของเขตสวิสแอลป์ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 30 นาที) และบริเวณเมืองนี้ยังใช้เป็นที่ถ่ายทำของกองละครเรื่องลิขิตรักหรือ The Crown Princess อีกด้วย ให้ท่านเดินเล่นเมืองน่ารักอย่างอินเทอร์ลาเก้นที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาสามเกลอ ได้แก่ จุงฟราว ไอเกอร์และเมินช์  ด้วยจุดเด่นนี้ทำให้เมืองอินเทอร์ลาเก้นเป็นเมืองเด่นสำหรับนักเดินทาง พาท่านเดินชมย่านเมืองเก่าหรือที่เรียกว่า Unterseen อีกหนึ่งมุมสวยของเมืองเลียบแม่น้ำอาเร่ จากนั้นให้ท่านเดินเล่นบนถนนโฮอีเวก Hoheweg ถนนสายหลักของเมืองและยังเป็นถนนสายช้อปปิ้งกลางเมือง มีเวลาให้ท่านเลือกซื้อของฝากรวมถึงช้อปปิ้งสินค้าคุณภาพดีของสวิสกับร้านค้าต่างๆ อาทิ นาฬิกาแบรนด์เนมคุณภาพเยี่ยมของสวิส เช่น Patek, Philippe, Oris, Tissot, Tag Heuer รวมถึงช็อคโกแล็ต มีดพับ Victorinox ที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลก, เครื่องหนังแบรนด์เนม, นาฬิกากุ๊กกู และอื่นๆ อีกหลากหลาย

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพื้นเมืองด้วยเมนูฟองดูบูร์กวินญอง Fondue Bourguignonne จัดเป็นเมนูที่เป็นเอกลักษณ์ของชาวสวิสด้วยการใช้ส้อมจิ้มเนื้อต่างๆ จุ่มลงในน้ำมันร้อนแล้วทานกับเครื่องเคียงต่างๆ (การรับประทานฟองดูแบบสวิสมีหลายแบบ อาทิ ฟองดูชีส ฟองดูน้ำมันหรือฟองดูช็อคโกแล็ต เป็นต้น แล้วแต่การรับประทานของแต่ละท้องถิ่น)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Hotel du Nord Interlaken หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 5
อินเทอร์ลาเก้น-กระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรส-ยอดเขาจุงฟราว-ลูเซิร์น

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่หมู่บ้านกรินเดิลวัลท์ Grindelwald หมู่บ้านเล็กๆ ในหุบเขาที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภออินเทอร์ลาเก้น-โอเบอร์ฮาสลี ในรัฐเบิร์น เป็นหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในระดับความสูงกว่า 1,034 เมตรเหนือระดับน้ำทะเลบนเขตเทือกเขาเบอร์นีสแอลป์ ตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ราบขนาดใหญ่มีความเงียบสงบและเป็นแหล่งพักผ่อนยอดนิยมทั้งช่วงฤดูหนาวที่คนมักนิยมมาเล่นสกีหรือกิจกรรมปีนเขาในฤดูร้อน กรินเดิลวัลท์ถือเป็นแหล่งสกีรีสอร์ทที่มีชื่อเสียงอีกแห่งของสวิตเซอร์แลนด์ นำท่านสู่ สถานีกระเช้ากรินเดิลวัลท์ โดยสารกระเช้า Eiger Express กระเช้าตัวใหม่ล่าสุดเป็นกระเช้าหรือกอนโดล่าสามขาที่ทันสมัยที่สุดในโลก เป็นระบบผสมผสานกระเช้าลอยฟ้าและกระเช้าไฟฟ้าเข้าด้วยกัน มีความมั่นคงต่อแรงลม โดยจะนำท่านขึ้นจากสถานีกรินเดิลวัลท์ไปยังสถานี ไอยเกอร์เกลทเชอร์ Eigergletcher ในเวลาเพียง 15 นาที

จากนั้นนำท่านโดยสารรถไฟต่อขึ้นสู่ ยอดเขาจุงฟราว Jungfraujoch ที่ได้ชื่อว่าเป็น TOP OF EUROPE โดยได้รับการประกาศให้เป็นพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของยุโรปโดยองค์การยูเนสโก้เมื่อปี ค.ศ.2001 เมื่อถึงยอดเขาแล้วท่านจะได้สัมผัสกับทัศนียภาพอันงดงามของยอดเขามากมายที่ปกคลุมด้วยหิมะตลอดปี จากนั้นอิสระให้ท่านได้สัมผัสหิมะพร้อมเก็บภาพบรรยากาศของจุงฟราวยอค บนความสูงกว่าระดับน้ำทะเล 3,454 เมตร

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบนยอดเขา

บ่าย : ให้ท่านมีเวลาอย่างเต็มที่ที่จะเก็บภาพที่ระลึกกับประติมากรรมในอุโมงค์น้ำแข็ง และชมทัศนียภาพงดงามบน สถานีอากาศ Sphinx ระเบียงชมวิวบนยอดเขาจุงฟราวซึ่งมีระดับความสูง 3,571 เมตร บนลานกว้างที่เต็มไปด้วยหิมะขาวโพลนให้ท่านได้สนุกสนานอย่างเต็มอิ่ม จนถึงเวลาอันสมควร นำท่านเดินทางลงจากยอดเขาด้วยรถไฟสู่สถานีไอเกอร์เกรทเชอร์ จากนั้นโดยสารกระเช้าไอเกอร์เอ็กซ์เพรส ซึ่งเป็นเส้นทางที่สุดแสนโรแมนติกและเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เบียดบังสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุดและให้ท่านชมทัศนียภาพแสนงามที่จะทำให้ท่านประทับใจมิรู้ลืม รถโค้ชรอรับท่านที่สถานีกระเช้า จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองลูเซิร์น Lucerne (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง) เมืองท่องเที่ยวอันดับหนึ่งของสวิสที่หลายท่านอาจจะเคยไปเยือนมาแล้ว แต่ลูเซิร์นก็ยังคงมีความสวยงามเหมือนเดิม นำท่านชมเมืองลูเซิร์น เมืองใหญ่ที่สุดในภาคกลางของประเทศ ทำให้เมืองลูเซิร์นกลายเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ, การคมนาคมและวัฒนธรรมของภาคกลาง มีแม่น้ำร็อยส์ไหลผ่านกลางเมืองและสามารถมองเห็นทัศนียภาพของเขตเทือกเขาแอลป์ เขาพิลาทุสและเขาริกิได้อีกด้วย

นำท่านชมอนุเสาวรีย์สิงโตและถ่ายรูปกับสะพานไม้ชาเพล สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 14 ประดับตกแต่งบนโครงหลังคาหน้าจั่วด้วยภาพวาดในศตวรรษที่ 17 ซึ่งภาพเขียนเหล่านี้เป็นการเล่าเรื่องราวประวัติความเป็นมาของเมืองลูเซิร์น โดยมีหอคอยน้ำ Wasserturm ซึ่งเดิมใช้เป็นที่คุมขังนักโทษและเก็บเอกสารรวมทั้งของมีค่าของเมืองไว้ หอคอยนี้มีลักษณะเป็นรูปทรงแปดเหลี่ยมที่มีฐานเชื่อมติดอยู่กับสะพานสร้างขึ้นราวปี ค.ศ.1300 สะพานแห่งนี้เคยถูกไฟไหม้ไปเมื่อปี ค.ศ.1993 แล้วก็มีการบูรณะใหม่จนมีสภาพใกล้เคียงของเดิม (ภาพวาดดั้งเดิมถูกไฟไหม้ไปเยอะ) สะพานชาเพลนี้ถือเป็นสะพานไม้ที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป

ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารพร้อมบริการท่านด้วยเมนูไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Grand Hotel Europe Lucerne หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 6
ลูเซิร์น-นั่งกระเช้า 2 ชั้นสู่ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น-ซุก-ซูริค

เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชทานส์ Stans ตั้งอยู่บริเวณพรมแดนระหว่างรัฐนิดวัลเดินกับรัฐออบวัลเดิน (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 20 นาที) นำท่านนั่งรถรางโบราณ Funicular ซึ่งเดิมถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นเส้นทางขนส่งสาธารณะและแล้วเสร็จในปี ค.ศ.1893 จากสถานีชทานส์สู่ ผ่านชมทุ่งหญ้าสู่สถานีกระเช้าลอยฟ้าคัลติ Kalti โดยใช้เวลาประมาณ 10 นาที จากนั้นนำท่านเปลี่ยนมาโดยสารกระเช้าที่สถานีนี้ นำท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้าแบบเปิดประทุนสู่ยอดเขาชทานเซอร์ฮอร์น Mt.Stanserhorn ที่มีความสูงถึง1,898 เมตรจากระดับน้ำทะเล ระหว่างทางให้ท่านได้ชมวิวแบบพาโนราม่าและสัมผัสบรรยากาศที่สดชื่นแบบสุดๆ กับการเดินทางบนกระเช้า “Cabrio” กระเช้าลอยฟ้าเปิดประทุนที่มี 2 ชั้นแห่งแรกของโลก ใช้งบประมาณในการสร้างถึง 28,100,000 CHF หรือประมาณ 983,500,000 บาท ให้ท่านเดินทางถึงยอดเขา Stanserhorn ในเวลาประมาณ 7 นาที ให้ท่านได้ชมความงดงามของยอดเขาและทัศนียภาพรอบๆ แบบ 360 องศา สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองและทะเลสาบลูเซิร์นได้ทั้งเมืองและยังมองเห็นทิวทัศน์ของเขตเทือกเขาแอลป์และยอดเขาต่างๆ อาทิ ยอดเขาทิทลิส พิลาทุส ริกิ ไอเกอร์ เมินช์และจุงฟราว จนได้เวลาสมควรนำท่านลงจากยอดเขา นำท่านเดินทางสู่เมืองซุก Zug (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) เมืองเล็กๆ ริมทะเลสาบที่สวยงามราวกับเทพนิยาย ตั้งอยู่ทางภาคกลางตอนบนของประเทศ

กลางวัน : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย : นำท่านชมเมืองซุก ชมหอนาฬิกา Clock Tower แลนด์มาร์กที่สำคัญแห่งหนึ่งของเมือง ด้วยความสูงของหอถึง 52 เมตรและความโดดเด่นของหลังคาซึ่งเป็นสีน้ำเงินขาวโดนเด่นตัดกับสีหลังคาสีน้ำตาลของบ้านเมืองสวยงามอย่างยิ่ง แวะชมและถ่ายรูปกับโบสถ์เซนท์ออสวอร์ล St.Oswald’s Church โบสถ์ศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญของเมือง ตัวโบสถ์สร้างขึ้นตั้งแต่ ค.ศ. 1478 ใช้เวลาการก่อสร้างนานถึง 6 ปี ถือเป็นหนึ่งในสถาปัตยกรรมที่สำคัญที่สุดในช่วงโกธิคตอนปลายแห่งหนึ่งในสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ชาวสวิสยังมีความเชื่ออีกว่า ถ้าใครมีเรื่องทุกข์ร้อนหรือเจ็บป่วยใด ถ้าได้มาขอพรกับโบสถ์แห่งนี้ จะช่วยบรรเทาให้ดีขึ้นอย่างรวดเร็ว นำท่านเข้าชมร้านทำทองที่เก่าแก่ที่สุดในยุโรป ของครอบครัว Lohri เปิดทำการตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 16 ภายในตัวอาคารมีการตกแต่งในรูปแบบสถาปัตยกรรมสมัยจักวรรดิ์นโปเลียน มีซุ้มประตูและเสาโรมัน มีรูปปั้นและจิตรกรรมฝาผนัง ด้วยการวาดลายหินอ่อนด้วยมือ ในปี 1971 ได้เปิดร้านนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากและบางชิ้นมีเพียงชิ้นเดียวในโลก นอกเหนือไปจากงานศิลปะล้ำค่าและเครื่องประดับหายากแล้ว ในส่วนของ Lohri Store ยังมีนาฬิกาชั้นนำระดับโลกให้ท่านเลือกซื้อเลือกชม อาทิ เช่น Patek Philippe, Franck Muller Cartier , Piaget, Parmigiani Fleurier, Panerai, IWC, Omega, Jaeger-LeCoultre, Blancpain, Tag Heuer ฯลฯ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองซูริค (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที) นำท่าน ชมเมืองซูริค Zurich เมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสวิส และมีแม่น้ำลิมมัตเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุด เมืองซูริคไม่ใช่เมืองหลวงของประเทศ แต่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นเมืองศูนย์กลางทางธุรกิจ ธนาคาร และวัฒนธรรมของประเทศอีกด้วย ผ่านชมย่านเมืองเก่าลินเดอร์ฮอฟ ประกอบไปด้วยโบสถ์ในสมัยกลาง สถานที่โดดเด่นเห็นจะเป็นมหาวิหารคู่บ้านคู่เมืองโบสถ์กรอสมุนเตอร์ Grossmunster Church ซึ่งถือเป็นเอกลักษณ์ของเมืองซูริค ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำลิมมัต ปัจจุบันกลายเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวของซูริค นำท่านถ่ายรูปกับโบสถ์ฟรอมุนสเตอร์ สร้างขึ้นในปี ค.ศ.853 โดยกษัตริย์เยอรมันหลุยส์ ใช้เป็นสำนักแม่ชีที่มีกลุ่มหญิงสาวชนชั้นสูงจากทางตอนใต้ของเยอรมันอาศัยอยู่ นำท่านสู่จัตุรัสปาราเดพลาทซ์ เป็นจัตุรัสเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่ 17 ปัจจุบันเป็นชุมทางรถรางที่สำคัญของเมืองและยังเป็นศูนย์กลางการค้าของย่านธุรกิจ ธนาคาร สถาบันการเงินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ อิสระให้ท่านได้เดินชมเมือง ถ่ายรูปทะเลสาบซูริค รวมถึงเลือกซื้อสินค้าแบรนด์แนมของที่ระลึกตามอัธยาศัยจากย่านถนนคนเดินบาห์นฮอฟสตราสเซ่ ที่ทอดยาวจากตัวเมืองเก่าจนถึงทะเลสาบซูริค

ค่ำ :  รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ที่พัก Novotel Zurich Airport Messe หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ 7
ซูริค-สนามบิน

เช้า  : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม

ให้ท่านท่านเช็คเอ๊าท์จากที่พัก สมควรแก่เวลานำท่านออกเดินทางสู่ สนามบินซูริค

13.30 น.  : ออกเดินทางจากนครซูริค โดยสายการบิน Thai Airways International เที่ยวบินที่ TG971

วันที่ 8
สนามบินสุวรรณภูมิ

05.30 น.  : เดินทางกลับถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…

**กรณีที่บางท่านเดินทางกลับต่างประเทศหรือต่างจังหวัด โปรดตรวจสอบเวลาการเดินทางแต่ละกำหนดการเดินทางอีกครั้งก่อนทำการจองตั๋วโดยสารส่วนตัวของท่าน เนื่องจากรายการทัวร์เป็นรายการซีรี่และได้มีการดำเนินการไว้ล่วงหน้าหลายเดือน เมื่อเปลี่ยนฤดูกาล เวลาการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย**

เงื่อนไข

อัตรานี้รวมบริการ

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับโดย Thai Airways เส้นทาง สุวรรณภูมิ-ซูริค-สุวรรณภูมิ ชั้นประหยัด และค่าโหลดสัมภาระไม่เกินที่สายการบินกำหนดท่านละ 20 กิโลกรัม / ชิ้น / ท่าน
 • ค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน โดยคำนวนจากวันที่จองและออกตั๋วโดยสาร หากมีเปลี่ยนแปลงตั๋วโดยสารหรือเพิ่มเติมภายหลังหรือมีการเปลี่ยนแปลงอัตราการผกผันค่าน้ำมันหรือภาษีใดๆ จะต้องมีการชำระเพิ่มตามกฎและเงื่อนไขของสายการบิน (อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงคำนวณไว้ ณ วันที่ 19 เม.ย.2565)
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (2 ท่าน / ห้อง) เนื่องจากโรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple Room) กรณีที่เดินทาง 3 ท่าน ท่านอาจต้องพักเป็น 2 ห้อง (1 Twin + 1 Single) โดยชำระค่าพักเดี่ยวเพิ่ม
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ, ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการและค่ารถรับส่งระหว่างนำเที่ยวตามรายการระบุ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าธรรมเนียมและบริการนัดหมายการยื่นวีซ่าเชงเก้น
 • ค่าธรรมเนียมบริการมัคคุเทศก์ท้องถิ่นในเขตเมืองเก่า, พระราชวังและหัวหน้าทัวร์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ อำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถ / มัคคุเทศก์ท้องถิ่น / หัวหน้าทัวร์ที่บริการพร้อมคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าน้ำดื่มวันละ 1 ขวด (จำนวน 5 วันทัวร์)
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง ค่ารักษาพยาบาลวงเงินกรมธรรม์ 1,500,000 บาท (ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายระหว่างการกักตัวในต่างประเทศอันสืบเนื่องจากโควิด19 และเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทประกัน)
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มค่าบริการ 7%

อัตรานี้ไม่รวมบริการ

 • ค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง
 • ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋า ซึ่งขึ้นอยู่กับอัตราเรียกเก็บค่าบริการจากแต่ละโรงแรม ซึ่งท่านจะต้องดูแลกระเป๋าและทรัพย์สินด้วยตัวท่านเองเพื่อป้องกันการสูญหาย
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • สัญญาณ Wifi และค่าอินเตอร์เน็ตในโรงแรม (ยกเว้นส่วนพื้นที่สาธารณะภายในโรงแรมที่มีการให้บริการฟรีหรือบางโรงแรมอาจมีให้บริการบนห้องพักด้วยขึ้นอยู่กับนโยบายของแต่ละโรงแรม)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเองค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดฯลฯ หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้คาดคิด เช่น การปรับค่าน้ำมัน, ค่าธรรมเนียมวีซ่าที่นอกเหนือจากที่ระบุหรือค่าแปลเอกสาร, ค่าบริการที่เกี่ยวกับวีซ่า การนัดหมายแบบพรีเมี่ยม หรืออื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าประกันภัยการเดินทางหรือประกันสุขภาพหรือประกันวาตภัยหรือเหตุร้ายแรงในต่างประเทศที่นอกเหนือจากประกันอุบัติเหตุที่ทางบริษัทฯ จัดไว้ให้ ท่านสามารถซื้อประกันเพิ่มเติมได้
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจ PCR-test ก่อนเดินทางกลับสู่ประเทศไทย ผลตรวจไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (กรณีถ้าสายการบินและประเทศปลายทางต้องการผลตรวจ)
 • ค่าธรรมเนียมบริการเกี่ยวกับการดำเนินการลงทะเบียนระบบ Thailand Pass/Test & Go และอื่นๆ ตามที่ภาครัฐกำหนด (อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลังเป็นไปตามกลไกการเปลี่ยนแปลงจากภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าธรรมเนียมการตรวจโควิดและค่าโรงแรมรอผลตรวจ (AQ / SHA Plus) อย่างน้อย 1 วัน เมื่อเดินทางถึงไทย (การเปลี่ยนแปลงมาตรการและการเปลี่ยนแปลงจำนวนวันให้ดูประกาศจากทางภาครัฐเป็นสำคัญ)
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Vaccine Passport
 • ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการทำ Swiss Certificateค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการกักตัวเมื่อมีการตรวจพบโควิดในช่วงใดๆ

**บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมภายหลัง**

** โรงแรมในยุโรป ไม่อนุญาตให้เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี เข้าพักแบบไม่มีเตียงเสริม **

 • รายการทัวร์อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความเหมาะสมหรือสภาพอากาศ หรือมีเหตุการณ์อื่นๆที่ไม่คาดคิดหรือมีผลกับการเดินทางและรายการทัวร์  และหากที่พักตามรายการไม่ได้รับการยืนยันบริษัทฯ ขอทำการเปลี่ยนโรงแรมที่พักในระดับเดียวกันหรือเมืองใกล้เคียงให้ทั้งนี้เพื่อประโยชน์

หมายเหตุ

 • อัตราค่าเดินทางนี้ต้องมีจำนวนผู้โดยสารที่เป็นผู้ใหญ่จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ท่าน **ไม่มีราคาเด็ก**ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ และจะต้องชำระมัดจำหลังจากยืนยันการจองทัวร์ทันที
 • กรณีท่านที่มีตั๋วของสายการบินอื่นหรือร่วมเดินทางโดยไม่ใช้ตั๋วโดยสารตามรายการทัวร์หรือของทางบริษัททัวร์ กรุณาแจ้งล่วงหน้าเนื่องจากมีการเกี่ยวข้องกับการยื่นวีซ่า ซึ่งผู้เดินทางไม่สามารถยื่นวีซ่าพร้อมคณะได้
  ***การดำเนินการขอวีซ่าจะต้องใช้เวลาโดยรวมประมาณ 15-21 วัน ซึ่งผู้เดินทางจะต้องไปแสดงตัวด้วยตัวเองและได้รับการสแกนนิ้วมือจากศูนย์รับคำร้องของสถานทูตโดยตรง โดยจะต้องส่งรายละเอียดโดยการกรอกแบบฟอร์มด้านล่าง และ สำเนาหน้าหนังสือเดินทาง และส่งเอกสารให้ครบเพื่อทำการนัดหมาย **

การยกเลิก

 1. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 30 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำ โดยทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 2. หากมีการยกเลิกไม่น้อยกว่า 15 วันก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน 50% ของค่าทัวร์ รวมถึงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้จ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง อาทิ ค่ามัดจำตั๋วโดยสารเครื่องบิน, ค่าธรรมเนียมและค่าบริการในการขอวีซ่า และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นอื่นๆ
 3. หากมีการยกเลิกน้อยกว่า 15 วันทำการก่อนวันที่นำเที่ยว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 4. กรณีที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ กรณีที่ลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด ให้ท่านติดต่อเจ้าหน้าที่ทัวร์ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครั้ง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

การชำระเงิน

ทางบริษัทฯ จะขอเก็บเงินค่ามัดจำเป็นจำนวน 45,000 บาทต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน สำหรับการจองทัวร์ โดยเรียกเก็บทันทีหลังจากการจองทัวร์ ส่วนที่เหลือจะขอเก็บทั้งหมดก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วันก่อนวันเดินทาง

ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องโรงแรมที่พัก

 1. เนื่องจากการวางแปลนห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึงอาจทำให้ห้องพักแบบห้องเดี่ยว (Single), ห้องคู่ (Twin/Double) และห้องพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง (Triple Room) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน และบางโรงแรมอาจจะไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงเดี่ยว แต่อาจจะได้เป็น 1 เตียงใหญ่กับ 1 เตียงพับเสริม หรืออาจจะต้องแยกเป็น 1 ห้องคู่และ 1 ห้องเดี่ยว กรณีที่มา 3 ท่าน
 2. โรงแรมส่วนใหญ่อาจจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ำ
 3. กรณีที่มีงานจัดประชุมนานาชาติ (Trade Fair) เป็นผลให้ค่าโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนหรือย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
 4. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน
 5. โรงแรมที่มีลักษณะเป็น Traditional Building ห้องที่เป็นห้องเดี่ยวอาจเป็นห้องที่มีขนาดกะทัดรัต และไม่มีอ่างอาบน้ำ ซึ่งขึ้นอยู่กับการออกแบบของแต่ละโรงแรมที่พักนั้นๆ และห้องแต่ละห้องอาจมีลักษณะแตกต่างกัน

หมายเหตุ

 • รายการอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติ ฯลฯ บริษัทฯจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
 • กรณีที่มีการเกิดภัยธรรมชาติ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศที่ผู้เดินทางกำลังจะไป หากมีเหตุการณ์ต่างๆ เกิดขึ้นและมีเหตุทำให้การเดินทางไม่สามารถออกเดินทางตามกำหนดได้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน จนกว่าจะได้รับการยืนยันจากสายการบิน โรงแรม หรือหน่วยงานจากต่างประเทศที่บริษัททัวร์ติดต่อว่าสามารถคืนเงินได้
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผู้เดินทาง เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริษัทฯไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ ไม่ว่าจำนวนทั้งหมดหรือบางส่วน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผู้โดยสารเอง
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อกรณีเกิดการสูญเสีย, สูญหายของกระเป๋า และสัมภาระของผู้โดยสาร อันเกิดจากสายการบิน ทางสายการบินผู้ให้บริการจะเป็นผู้รับผิดชอบตามกฎของกรมการบินพาณิชย์ ซึ่งจะรับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระใบใหญ่ในวงเงินตามที่สายการบินกำหนด รวมถึงไม่รับผิดชอบกรณีเที่ยวบินล่าช้าหรือยกเลิกเที่ยวบิน
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่ผู้โดยสารต้องสงสัยหรือถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับการนำสิ่งของต้องห้ามเข้าสู่อาคารสนามบินหรือตรวจคนเข้าเมืองหรือบนเครื่องบินหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารท่าอากาศยาน อาทิ อาวุธปืนทุกชนิดและส่วนประกอบทุกชนิด, ปืนอัดอากาศ/ปืนพลุ/ปืนฉมวกแบบต่างๆ/ปืนเด็กเล่น/ปืนจำลองหรือเลียนแบบ/ปืนไฟฟ้า/ปืนสลักเกลียว/ปืนยิงตะปู, ธนูและลูกธนูหรือหน้าไม้, กระบองไฟฟ้า, อุปกรณ์ฆ่าสัตว์, สเปรย์เครื่องเทศ/สเปรย์พริกต่างๆ/สเปรย์ไล่สัตว์/สเปรย์กรด, แก๊สน้ำตา, วัตถุแหลมคมทุกชนิด เช่น มีด มีดพับ ใบมีดโกน/ใบมีดคัตเตอร์, ขวานทุกชนิด, กรรไกรที่ยาวกว่า 6 ซ.ม.เมื่อวัดจากจุดหมุน, เครื่องมือสำหรับศิลปะการต่อสู้ที่มีคมหรือปลายแปลม, ดาบ/กระบี่, แชลงหรือตะขอเกี่ยวสินค้า, สว่านเจาะและหัวเจาะ, เครื่องมือช่างทุกชนิด, เลื่อย, เครื่องพ่นไฟ, อุปกรณ์ไม่มีคมแต่อาจก่อให้เกิดอันตราย เช่น ไม้เบสบอล/ไม้ซอฟท์บอล/ไม้กอล์ฟ/ไม้ฮอกกี้/ไม้เลอครอส/ไม้คิว/ไม้ค้ำสำหรับเล่นสกี, กระบอง, สนับมือ, วัตถุระเบิดทุกชนิด/ดอกไม้เพลิง/สารเคมีหรือส่วนประกอบที่ก่อให้เกิดเพลิงเป็นภัยคุกคามต่อความปลอดภัยของอากาศยาน และอื่นๆ นอกเหนือจากข้างต้นที่เป็นสิ่งต้องห้ามตามสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดและ/หรือภายใต้การประเมินความเสี่ยงด้านการรักษาความปลอดภัยการบินพลเรือนและการประเมินภัยคุกคามของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (ตามประกาศราชกิจจานุเบกษาวันที่ 26 มี.ค.2563)
 • ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องมีบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ำหนักของกระเป๋าอาจจะถูกกำหนดให้ต่ำกว่ามาตรฐานได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละสายการบิน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับภาระความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ำหนักส่วนที่เกิน
 • ท่านที่มีอาการ แพ้อาหาร, มีปัญหาด้านสุขภาพหรือต้องมีการใช้ยาเฉพาะ, รวมถึงท่านที่ต้องการความช่วยเหลือและการดูแลเป็นพิเศษ อาทิ ท่านที่ต้องใช้วีลแชร์ตลอดการเดินทาง เป็นต้น ขอให้แจ้งทางบริษัทฯ ให้ทราบล่วงหน้าตั้งแต่เริ่มจองทัวร์ เนื่องจากกฎทางด้านการรักษาความปลอดภัย ด้านโภชนาการ ด้านการบิน และด้านการบริการ อาจจะไม่ได้รับความสะดวกสำหรับผู้ที่มีปัญหาข้างต้น
 • ในประเทศต่าง ๆ ในยุโรป มีการรณรงค์เรื่องการงดสูบบุหรี่ บนรถโค้ช, โรงแรม และสถานที่ต่าง ๆ จะมีข้อกำหนดที่ชัดเจนในเรื่องการสูบบุหรี่ และมีสถานที่โดยเฉพาะสำหรับผู้สูบบุหรี่ ทั้งนี้เนื่องจากสุขภาพของคนส่วนรวม
 • กรณีที่ท่านเดินทางเป็นครอบครัวใหญ่ หรือเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัว ที่ต้องได้รับการดูแลเป็นพิเศษ (Wheelchair), เด็ก, และผู้สูงอายุ มีโรคประจำตัว ไม่สะดวกในการเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 – 5 ชั่วโมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจำเป็นต้องดูแลคณะทัวร์ทั้งหมด
 • การจัดโปรแกรมทัวร์ เป็นการกำหนดตลอดทั้งปี หรือกำหนดล่วงหน้าค่อนข้างนาน หากวันเดินทางดังกล่าวตรงกับวันที่สถานที่เข้าชมนั้นๆ ปิดทำการ หรือ ปิดโดยมิได้แจ้งล่วงหน้า หรือ การเปิดรับจองผ่านทางออนไลน์ โดยในวันที่คณะจะเข้าชมไม่สามารถจองผ่านระบบดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะสลับรายการเพื่อให้ท่านได้เข้าชมสถานที่ดังกล่าวให้ได้ หรือ คืนเงินค่าเข้าชมนั้น ๆ ตามเงื่อนไขราคาที่ได้รับจากทาง บริษัท supplier ประเทศนั้นๆ แต่หากมีการล่าช้า หรือ เหตุหนึ่งเหตุใดในระหว่างการเดินทาง เป็นผลทำให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที่ดังกล่าวได้ ทางบริษัทฯ จะไม่มีการคืนเงินใดๆ ให้แก่ท่าน เนื่องจากได้ชำระค่า Reservation Fee ไปแล้ว
 • หากช่วงที่เดินทางเป็นช่วงอีสเตอร์, คริสต์มาสหรือปีใหม่ ซึ่งเป็นช่วงวันหยุดของชาวยุโรป ร้านค้าปิดเป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นขอให้พิจารณาก่อนการจองทัวร์

หนังสือเดินทางมีอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน

  • โดยนับวันเริ่มเดินทางเป็นหลัก หากนับแล้วเกิน 6 เดือนหนังสือเดินทางนี้สามารถใช้ได้ แต่หากนับแล้วต่ำกว่า 6 เดือน ผู้เดินทางจะต้องไปยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่กองหนังสือเดินทาง
  • หน้าหนังสือเดินทางจะต้องมีหน้าว่างสำหรับวีซ่าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 3 หน้า
  • หากท่านเปลี่ยนหนังสือเดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมเล่มเก่าให้ด้วยเนื่องจากประวัติการเดินทางของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
  • ท่านที่มีปกหนังสือเดินทางกรุณาถอดออกและไม่จำเป็นต้องส่งให้กับบริษัททัวร์ หากมีการสูญหาย บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อปกหนังสือเดินทางนั้นๆ
 • รูปถ่ายสีขนาด 33 x 48 มิลลิเมตร จำนวน 2 รูป เน้นขนาดใบหน้า
 • ฉากหลังสีขาวเท่านั้น เนื่องจากสถานทูตจะต้องสแกนรูปลงบนวีซ่า (ไม่ควรสวมเสื้อสีขาว)
 • รูปถ่ายหน้าตรงห้ามใส่แว่น, ห้ามคาดผมและห้ามใส่หมวกหรือเครื่องประดับ
  บดบังหน้าตา, ห้ามใส่คอนแท็กเลนส์ชนิดสีหรือบิ๊กอายส์ **
 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
 • กรณีเป็นเด็ก อายุต่ำกว่า 20 ปี
 • ใช้สำเนาสูติบัตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • หากเด็กอายุน้อยกว่า 20 ปี และยังศึกษาอยู่ถึงแม้มีบัตรประชาชนแล้ว ทางสถานทูตขอสำเนาสูติบัตรด้วยและกรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 •  หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งเบอร์ที่ทำงาน, เบอร์บ้านและเบอร์มือถือ
 • สำเนาทะเบียนสมรส กรณีท่านที่สมรสแล้ว
 • สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนชื่อ
 • สำเนาใบเปลี่ยนนามสกุล กรณีท่านที่มีการเปลี่ยนนามสกุล
 • สำเนาใบหย่า กรณีท่านที่หย่าแล้ว

 หนังสือรับรองการทำงาน หรือเอกสารบ่งชี้การมีอาชีพและมีรายได้ของผู้เดินทาง

 • กรณีลูกจ้าง ใช้ใบรับรองการทำงานของบริษัทที่ทำงานอยู่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยมีรายละเอียดการเข้าทำงาน, อัตราเงินเดือน, ตำแหน่งงาน และระบุวันลางานหรือระบุวันที่เดินทางอย่างชัดเจน (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
 • กรณีมีอาชีพรับราชการ ใช้หนังสือรับรองการทำงานจะต้องคัดเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น (ตัวจริง) โดยระบุตำแหน่ง, อัตราเงินเดือนในปัจจุบัน, วันเดือนปีที่เริ่มทำงานกับหน่วยงาน หรือ องค์กร พร้อมใบลาและ สำเนาบัตรประจำตัวราชการ 1 ชุด (หนังสือรับรองการทำงานออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)
 • กรณีเป็นเจ้าของกิจการ ใช้สำเนาทะเบียนการค้า หรือ สำเนากรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือ สำเนาหนังสือรับรองความเป็นเจ้าของกิจการ โดยจะต้องคัดมาไม่ต่ำกว่า 3 เดือน พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ
 • กรณีท่านที่เป็นแม่บ้าน
 • หากไม่มีอาชีพหรือเป็นแม่บ้าน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรส
 • หากสมรสโดยไม่จดทะเบียน ใช้เอกสารการทำงานและการเงินของสามี พร้อม แสดงสำเนาทะเบียนสมรสพร้อมแสดงสำเนาสูติบัตรบุตร ทั้งนี้เพื่อแสดงความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยา หากไม่มีบุตรด้วยกัน ควรคัดหนังสือชี้แจงเกี่ยวกับความสัมพันธ์การเป็นสามี-ภรรยากัน โดยมิได้จดทะเบียน
 • กรณีท่านที่ว่างงาน / ไม่มีรายได้ จะต้องมีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย พร้อมแสดงหลักฐานการทำงานและหลักฐานทางด้านการเงินของผู้รับรอง พร้อมชี้แจงโดยหนังสือหรือจดหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ชี้แจงการรับรองค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้เดินทางพร้อมแสดงความสัมพันธ์ โดยเบื้องต้น ควรมีความสัมพันธ์ใกล้ชิด หรือญาติใกล้ชิด (กรณีนี้หากความสัมพันธ์ไม่สามารถสืบได้ หรือไม่เป็นความจริง ท่านอาจถูกปฏิเสธการยื่นคำร้องขอวีซ่านี้)

กรณีเป็นเด็กนักเรียนและนักศึกษา ใช้หนังสือรับรองทางการศึกษาและแสดงความเป็นนักเรียน หรือ นักศึกษา จากโรงเรียนหรือจากสถาบัน  เป็นภาษาอังกฤษ (ฉบับจริง)  (หนังสือรับรองการเรียนออกมาไม่เกิน 1 เดือนนับจากวันยื่นวีซ่า)

หลักฐานการเงิน

–  สเตทเม้นท์จากธนาคารบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ส่วนตัว ขอย้อนหลัง 6 เดือน และอัพเดทถึงเดือนปัจจุบันที่สุดหรือไม่ต่ำกว่า 15 วันนับจากวันนัดหมายยื่นวีซ่า พร้อมสำเนาหน้าบัญชีหน้าแรกที่มีชื่อเจ้าของบัญชี

 • กรณีมีเงินฝากในบัญชีน้อยเกินไปใน 1 เล่มหรือ 1 บัญชี กรุณาแสดงสำเนาสมุดบัญชีอื่นแนบด้วยหรือ statement บัญชีอื่นร่วมด้วย อาทิ เช่น บัญชีเงินฝากประจำ เป็นต้น
 • กรณีรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัว ต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายให้บุคคลในครอบครัวเป็นภาษาอังกฤษพร้อมระบุความสัมพันธ์เพื่อชี้แจงต่อสถานทูตอีก 1 ฉบับด้วย โดยเฉพาะคู่สามี-ภรรยา จะต้องมีสำเนาสมุดบัญชีการเงินส่วนตัวประกอบด้วยแม้ว่าจะจดทะเบียนสมรสแล้วก็ตาม หากมีการเงินในบัญชีน้อย ฝ่ายที่มีการเงินมากกว่าต้องขอหนังสือรับรองจากธนาคาร 1 ฉบับ และทำจดหมายรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมระบุชื่อและความสัมพันธ์ชี้แจงต่อสถานทูตเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย

 *** สถานทูตไม่รับบัญชีกระแสรายวันทุกกรณี *** ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เห็นว่ามีฐานะทางการเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมกับค่าใช้จ่ายได้อย่างไม่เดือดร้อนเมื่อกลับสู่ภูมิลำเนา

 • กรณีเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (กรณีไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา หรือ บิดา-มารดา หย่าร้าง)
 • จะต้องมีใบอนุญาตจากผู้ปกครองทั้งบิดาและมารดา
 • หากเด็กเดินทางไปกับบิดาจะต้องมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของมารดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 • หากเด็กเดินทางกับมารดาจะต้องมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 • หากเด็กไม่ได้เดินทางทั้งกับบิดาและมารดา โดยบิดาจะต้องคัดจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศกับมารดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพันธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นโดยคัดฉบับจริงจากอำเภอต้นสังกัดเป็นภาษาอังกฤษ หรือหากได้มาเป็นภาษาไทย กรุณาแนบฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบด้วย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดาเพื่อรับรองแก่บุตรด้วย
 • กรณีเด็กที่บิดา-มารดาหย่าร้าง จะต้องแนบสำเนาใบหย่า และมีการสลักหลังโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็นผู้ดูแลบุตร พร้อมฉบับแปลเป็นภาษาอังกฤษ

*** การบิดเบือนข้อเท็จจริงประการใดก็ตามอาจจะถูกระงับมิให้เดินทางเข้าประเทศในกลุ่มเชงเก้นเป็นการถาวร และถึงแม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธวีซ่า สถานทูตไม่คืนค่าธรรมเนียมที่ได้ชำระไปแล้วและหากต้องการขอยื่นคำร้องใหม่ก็ต้องชำระค่าธรรมเนียมใหม่ทุกครั้ง

***  หากสถานทูตมีการสุ่มเรียกสัมภาษณ์บางท่าน ทางบริษัท ขอความร่วมมือในการเชิญท่านไปสัมภาษณ์ตามนัดหมายและโปรดแต่งกายสุภาพ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกและประสานงานตลอดเวลาและหากสถานทูตขอเอกสารเพิ่มเติม ทางบริษัทฯใคร่ขอรบกวนท่านจัดส่งเอกสารดังกล่าวเช่นกัน

***    กรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทางภายหลังจากการได้วีซ่าแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งสถานทูต ยกเลิกวีซ่าของท่าน เนื่องจากการขอวีซ่าในแต่ละประเทศจะถูกบันทึกไว้เป็นสถิติในนามของบริษัทฯ

***   เมื่อท่านได้ชำระเงินค่ามัดจำหรือทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือชำระโดยตรงกับทางบริษัทฯ จะขอถือว่าท่านรับทราบและยอมรับในเงื่อนไขต่าง ๆ ของบริษัทฯที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด

** กรณีมีการขอใช้หนังสือเดินทางในระหว่างการยื่นวีซ่า ท่านต้องแจ้งความจำนงแก่บริษัททัวร์ให้ทราบล่วงหน้า แต่หากกรณีท่านที่ต้องใช้หนังสือเดินทางก่อนกำหนดวันยื่นวีซ่าและท่านไม่สามารถนำหนังสือเดินทางมาแสดงได้ทัน ท่านนั้นจะต้องมายื่นเดี่ยวและแสดงตัวที่สถานทูตตามกำหนดการของสถานทูตเช่นเดียวกัน  **

*** ทางสถานทูตจะรับพิจารณาเฉพาะท่านที่มีเอกสารพร้อมและมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวยังประเทศตามที่ระบุเท่านั้น การปฏิเสธวีซ่าอันเนื่องมาจากหลักฐานในการขอยื่นวีซ่าปลอมหรือผิดวัตถุประสงค์ในการยื่นขอวีซ่าท่องเที่ยว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงและจะคืนให้ท่านหลังจากทัวร์ออกเดินทางภายใน 20 วัน โปรแกรมการเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้จะคำนึงถึงประโยชน์และความปลอดภัยของผู้เดินทางเป็นหลัก

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

กรอกข้อมูลตามความจริง เพราะมีผลกับการยื่นขอวีซ่าเข้ายุโรป

หากมีรายละเอียดใดๆ ที่ไม่เหมือนกับความเป็นจริงหรือไม่เหมือนกับตอนนำเอกสารส่งยื่นคำร้องขอวีซ่า

ทางศูนย์ยื่นหรือสถานทูตขออนุญาตเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลในระบบออนไลน์

และเสียค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าใหม่

กรุณากรอกให้ครบถ้วน อย่าปล่อยว่างไว้ อาทิ เกษียณ / แม่บ้าน / อาชีพอิสระ / ไม่ได้ศึกษาแล้ว / รอศึกษาต่อ

เป็นต้น
(กรุณาใช้แบบฟอร์มนี้และกรอกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อป้องกันความผิดพลาดในการสะกดตัวอักษรและเพื่อให้เกิดความสะดวกต่อการทำเอกสารออนไลน์ต่อไป)

 1. ชื่อ-สกุล (ภาษาไทย) …………………………………………………………………………………………………………………………………….ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………………………………….

ชื่อ-สกุลเดิม กรณีมีการเปลี่ยนชื่อหรือชื่อ-สกุลเดิม หรือนามสกุลเดิมก่อนแต่งงาน

(ภาษาไทย)……………………………………………………………..

(ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………

 1. หมายเลขหนังสือเดินทาง ………………………………………… วันเดือนปี เกิด …………………………………….

วันออกหนังสือเดินทาง ……………………………………. วันหมดอายุหนังสือเดินทาง ………………………………

สถานที่เกิด ……………………………………หมายเลขบัตรประชาชน ……………………………………………………………

 1. สถานภาพ ……. โสด   …….. แต่งงานจดทะเบียน    ……. แต่งงานไม่จดทะเบียน   ……. หย่า   ……. หม้าย
 2. กรณีท่านที่แต่งงานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแบบจดทะเบียนหรือไม่ก็ตาม กรุณากรอกรายละเอียดของ คู่สามี-ภรรยา      สามี, ภรรยา ชื่อ-นามสกุล ………………………………………………………………………………………………….      วันเกิด ของสามี-ภรรยา ………………………………..  สถานที่เกิด สามี-ภรรยา …………………………………………………

5.  ที่อยู่ปัจจุบันตามทะเบียนบ้าน (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………… รหัสไปรษณีย์ ………………………..

ที่อยู่ปัจจุบันปัจจุบัน หากเหมือนในทะเบียนบ้านให้เขียนว่า As above (ภาษาอังกฤษ) ………………………………….      ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

รหัสไปรษณีย์ ………………………………………..    โทรศัพท์บ้าน ……………………………………………………………………

โทรศัพท์มือถือ …………………………………………………. อีเมลล์………………………………………………………………………

 1. ชื่อสถานที่ทำงาน / สถานศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………..
  (กรุณาแจ้งด้วยว่า กิจการที่ทำนั้นเกี่ยวกับอะไร ด้านใด ………………………………………………………………………)
  กรณีประกอบอาชีพอิสระ (กรุณาแจ้งลักษณะการงานและที่อยู่ที่ทำงานให้ชัดเจนเช่นกัน)                                      ที่อยู่สถานที่ทำงาน / สถาบันศึกษา (ภาษาอังกฤษ) …………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………. รหัสไปรษณีย์ …………………………

ตำแหน่งหน้าที่ (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………………………………………………………….

โทรศัพท์ ………………………………………..  หมายเลขต่อภายใน (ถ้ามี) …………………………………………………

กรณีศึกษาอยู่ กรุณาแจ้งระดับชั้นหรือระดับการศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………….      กรณีในระดับอุดมศึกษา กรุณาแจ้งคณะและวิชาหลักที่ศึกษา (ภาษาอังกฤษ) ………………………………………………

 1. ชื่อบุคคลที่ร่วมเดินทางไปด้วย………………………………………………………………………………………………….

ความสัมพันธ์กับผู้เดินทางร่วมครั้งนี้ (ระบุ)…………………………………………………………………………………………

 1. ท่านเคยเดินทางเข้ายุโรปใน 3 ปีที่ผ่านมาหรือไม่   ……. ไม่เคย  ……. เคย (กรณีเคยให้ระบุวันที่)

ตั้งแต่วันที่ ………………………………………… ถึงวันที่ ……………………………………………..     รวม …………… วัน
ได้รับวีซ่าจากสถานทูตใด …………………………………………………………………………………………………………………….

 1. ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วมือหรือไม่ ……. ไม่เคย   ……. เคย
  กรณีที่ท่านเคยได้รับการสแกนนิ้วแล้ว กรุณาระบุวันที่ ………………………………………………………
 2. ท่านเคยถูกปฏิเสธวีซ่าหรือไม่ ……. ไม่เคย ……. เคย (กรณีเคยให้ระบุเหตุผลในการถูกปฏิเสธ)      ……………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 3. ท่านสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการเดินทางด้วยตัวท่านเองหรือไม่ ……. ตัวเอง ……. มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่าย          (กรณีที่มีผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายให้ระบุผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านและระบุความสัมพันธ์และเดินทางด้วยกันหรือไม่)

ผู้สนับสนุนค่าใช้จ่ายของท่านคือ ………………………………………………………………………………………………………….
ความสัมพันธ์กับท่าน ………………………………………………………………………………………………………………………..
เดินทางด้วยกันกับท่านหรือไม่   ……. เดินทางด้วยกัน   ……. ไม่ได้เดินทางด้วยกัน

 1. ผู้ที่ติดต่อได้เมื่อฉุกเฉินขณะที่ท่านเดินทางอยู่ในต่างประเทศ (สำหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Pass)
  ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) ……………………………………………………………………………………………………..
  เบอร์โทร.ที่ติดต่อได้ของผู้ติดต่อฉุกเฉิน ………………………………. ความสัมพันธ์กับท่าน ………………………….
 2. QR Code เกี่ยวกับประวัติการรับวัคซีนจากหมอพร้อม สามารถส่งให้กับเจ้าหน้าที่ทัวร์ได้ทางอีเมล์หรือทางไลน์
  หรือช่องทางออนไลน์อื่น (สำหรับการกรอกข้อมูลในระบบ Thailand Pass)
ช่วงเดินทาง
12/07/2022 19/07/2022
จำนวน
ราคา
129,500 บาท
จอง
ว่าง ที่
จองทัวร์
ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันเดอร์
เดินทาง 12/07/2022 19/07/2022
*** ผู้ใหญ่ ท่านละ 129,500 ***
*** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 14,300 ***
*** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการร่วมเดินทางพร้อมคณะ 92,500 ***
กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

  ช่วงเดินทาง
  27/07/2022 03/08/2022
  จำนวน
  ราคา
  129,500 บาท
  จอง
  ว่าง ที่
  จองทัวร์
  ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันเดอร์
  เดินทาง 27/07/2022 03/08/2022
  *** ผู้ใหญ่ ท่านละ 129,500 ***
  *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 14,300 ***
  *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการร่วมเดินทางพร้อมคณะ 92,500 ***
  กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

   ช่วงเดินทาง
   11/08/2022 18/08/2022
   จำนวน
   ราคา
   132,900 บาท
   จอง
   ว่าง ที่
   จองทัวร์
   ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันเดอร์
   เดินทาง 11/08/2022 18/08/2022
   *** ผู้ใหญ่ ท่านละ 132,900 ***
   *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 14,300 ***
   *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการร่วมเดินทางพร้อมคณะ 92,900 ***
   กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

    ช่วงเดินทาง
    11/09/2022 18/09/2022
    จำนวน
    ราคา
    129,500 บาท
    จอง
    ว่าง ที่
    จองทัวร์
    ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันเดอร์
    เดินทาง 11/09/2022 18/09/2022
    *** ผู้ใหญ่ ท่านละ 129,500 ***
    *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 14,300 ***
    *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการร่วมเดินทางพร้อมคณะ 92,900 ***
    กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

     ช่วงเดินทาง
     09/10/2022 16/10/2022
     จำนวน
     ราคา
     129,500 บาท
     จอง
     ว่าง ที่
     จองทัวร์
     ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันเดอร์
     เดินทาง 09/10/2022 16/10/2022
     *** ผู้ใหญ่ ท่านละ 129,500 ***
     *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 14,300 ***
     *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการร่วมเดินทางพร้อมคณะ 92,500 ***
     กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

      ช่วงเดินทาง
      22/10/2022 29/10/2022
      จำนวน
      ราคา
      129,500 บาท
      จอง
      ว่าง ที่
      จองทัวร์
      ทัวร์สวิตเซอร์แลนด์ วันเดอร์
      เดินทาง 22/10/2022 29/10/2022
      *** ผู้ใหญ่ ท่านละ 129,500 ***
      *** พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ 14,300 ***
      *** ท่านที่มีตั๋วโดยสารอยู่แล้วต้องการร่วมเดินทางพร้อมคณะ 92,500 ***
      กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน