• เวียงจันทน์ – พระธาตุหลวง – สวนประตูชัย – รถไฟความเร็วสูง – หลวงพระบาง – ตลาดมืด
 • ใส่บาตรข้าวเหนียว – ตลาดเช้าเมืองหลวง – พระราชวังเก่า – พระธาตุภูสี – วัดเชียงทอง – น้ำตกตาดกวางสี – นั่งรถไฟความเร็วสูง – วังเวียง – ถนนโรตี
 • ขี้นบอลลูน – ล่องเรือแม่น้ำซอง – ขับรถ ATV – บลูลากูน – ถ้ำปูดำ Devil & Blade Stone – นั่งรถไฟความเร็วสูง

 

รหัส 024-9301
วันที่เดินทาง
ก.พ.66 - พ.ค.66
ช่วงเวลา
3 วัน 2 คืน
ราคาเริ่มต้น
11,900 บาท
แผนการเดินทาง
วันที่ 1
กรุงเทพฯ - อุดรธานี - เวียงจันทน์ - พระธาตุหลวง - สวนประตูชัย - รถไฟความเร็วสูง - หลวงพระบาง - ตลาดมืด

06.00 น.   พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตูทางเข้าหมาย 2 เคาน์เตอร์ B สายการบิน Thai Smile เจ้าหน้าที่ คอยต้อนรับ และอำนวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าเดินทาง เช็คอินรับบัตรที่นั่งบนเครื่องบิน

07.00 น.   เหินฟ้าสู่ จ.อุดรธานี โดยสายการบิน Thai Smile เที่ยวบินที่ WE 2 (ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง) / หรือสายการบินนกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 300 เวลา 06.00 – 07.05 น.

08.05 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี จากนั้นนำท่านเดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ประเทศลาว ผ่านด่านสะพานมิตรภาพไทยลาวที่ 1 จ.หนองคาย และมุ่งหน้าสู่ นครหลวงเวียงจันทน์ ระหว่างทางบริการท่านด้วย อาหารกล่อง (1) จากนั้นนำท่านนมัสการ พระธาตุหลวง ถ่ายภาพเก็บความประทับใจไปกับพระธาตุสีทองอร่ามงามตาอันเป็นสัญลักษณ์ประจำชาติและศาสนสถานที่สำคัญที่สุดของลาว มีระเบียงสูงใหญ่โอบล้อมองค์พระธาตุลักษณะคล้ายป้อมปราการ และชม อนุสาวรีย์พระไชยเชษฐาธิราช ซึ่งตั้งอยู่บนฐานสูง พระหัตถ์ทรงถือพระแสงดาบคอยทำหน้าที่ปกป้องพระธาตุหลวง และนำท่านชม สวนประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิวส์

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (2) **เมนูแหนมเนืองต้นตำหรับ**

บ่าย   นำท่านชม สวนประตูชัย เป็นอนุสรณ์สถานเพื่อระลึกถึงผู้เสียชีวิตในสงครามก่อนหน้าการปฏิวัติของพรรคคอมมิวนิวส์ สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่สถานีรถไฟความเร็วสูง เตรียมตัวมุ่งหน้าสู่ “หลวงพระบาง ขบวนที่ C82”

16.00 น.   นำท่านขึ้นรถไฟ ลาว-จีน  ซึ่งเป็นเส้นทางรถไฟใหม่ที่ประเทศจีน และประเทศลาวสร้างขึ้นเพื่อเปิดเป็นเส้นทางการค้าและการท่องเที่ยว ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองหลวงพระบาง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง ชมบรรยากาศ 2 ข้างทางรถไฟ

18.00 น.   ถึงสถานีรถไฟหลวงพระบาง เดินทางต่อด้วยรถตู้ปรับอากาศเพื่อเข้าสู่ตัวเมือง หลวงพระบาง ใช้เวลาเพียง 10 นาที

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (3)

นำท่านช้อปปิ้งตลาดมืด (NIGHT MARKET) ซึ่งชาวหลวงพระบางจะวางของขายตามถนนศรีสว่างวงศ์จนถึงหน้าพระราชวัง ให้ทุกท่านเลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัยไว้เป็นของฝากหรือเป็นของที่ระลึก

เข้าสู่ที่พัก Sanakeo Boutique Hotel (4*) / MUANGTHONG BOUTIQUE HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ 2
ใส่บาตรข้าวเหนียว • ตลาดเช้าเมืองหลวง • พระราชวังเก่า • พระธาตุภูสี • วัดเชียงทอง น้ำตกตาดกวางสี • นั่งรถไฟความเร็วสูง • วังเวียง • ถนนโรตี

05.00 น.   ตื่นเช้าไปร่วม ทำบุญ-ใส่บาตรข้าวเหนียว กับชาวหลวงพระบางทุกเช้าชาวหลวงพระบางทุกบ้านจะพากันออกมานั่งรอตักบาตรพระสงฆ์ที่เรียงแถวเดินมาตามถนนเป็นร้อย ๆ รูป ซึ่งเป็นภาพยามเช้าที่มีชีวิตชีวาของหลวงพระบางโดยสะท้อนถึงวิถีชีวิตของสังคมอันสงบสุขและความเลื่อมใสศรัทธาที่มีต่อพุทธศาสนาที่หยั่งรากลึกลงในวัฒนธรรมของชาวล้านช้าง

ก่อนนำท่านแวะเที่ยวชม ตลาดเช้า ที่เต็มไปด้วยอาหารพื้นเมือง และของฝาก แวะชิมกาแฟลาวที่ขึ้นชื่อ ร้านประชานิยม ให้ท่านได้ลิ้มรสกาแฟลาว คู่กับ ขนมคู่ หรือ ปาท่องโก๋

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (4)

09.00 น.   นำท่านชม พระราชวังเก่า (Royal Palace Museum) เป็นวังที่เจ้ามหาชีวิตศรีสว่างวงศ์ ทรงประทับอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปี พ.ศ.2518 พระราชวังก็ได้ถูกเปลี่ยนเป็น พิพิธภัณฑ์ ประกอบด้วยหอฟังธรรมห้องรับแขกของเจ้ามหาชีวิตและพระมเหสี ห้องท้องพระโรง ทางด้านหลังก็เป็นพระตำหนักซึ่งมีเครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ จัดเก็บไว้เป็นระเบียบเรียบง่าย

10.00 น.   นำท่านชม พระธาตุภูษี (Phousi temple) เป็นยอดเขาที่มีความสูงประมาณ 150 เมตร ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงพระบาง เปรียบเสมือนเสาหลักของเมือง และยังเป็นจุดชมวิวที่นักท่องเที่ยวนิยมไปชมบรรยากาศพระอาทิตย์ตกดิน และสามารถมองเห็นวิวเมืองหลวงพระบางได้ 360 องศา บันไดทางขึ้นมีทั้งหมด 328 ขั้น ชาวหลวงพระบางกล่าวว่า “ไปเยี่ยมนครหลวงพระบาง ถ้าไม่ได้ขึ้นภูษีถือว่าไม่ถึงหลวงพระบาง”

11.00 น.   นำท่านชม วัดเชียงทอง (Xieng Thong Temple) เป็นวัดหลวงคู่บ้านคู่เมืองหลวงพระบางสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยเชษฐาธิราชก่อนที่จะย้ายเมืองหลวงไปเวียงจันทน์ มีพระอุโบสถ หรือภาษาลาวเรียกว่า “สิม” เป็นหลังไม่ใหญ่โตนัก หลังคาพระอุโบสถแอ่นโค้งและลาดต่ำลงมาก ซ้อนกันอยู่ 3 ชั้น เป็นศิลปะแบบหลวงพระบาง ส่วนกลางมี ช่อฟ้า ประกอบด้วย 17 ช่อ ซึ่งเป็นที่สังเกตกันว่า เป็นวัดที่พระมหากษัตริย์สร้างขึ้นจึงมี 17 ขั้น ส่วนสามัญจะสร้างกันแค่ 1-7 ช่อ เชื่อกันว่าจะเก็บของมีค่าไว้ในนั้นด้วย ส่วนหน้าบัน หรือภาษาลาวว่า “โหง่” เป็นรูปเศียรนาค ความงามของวัดอยู่ที่ความสงบสง่าสะอาดมีการวางผังออกแบบและบำรุงรักษาอย่างดีเยี่ยม

กลางวัน   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (5)

บ่าย   นำเดินทางผ่านหมู่บ้านชนบทชมวิถีชีวิตของชาวบ้านสู่ น้ำตกตาดกวางสี (Kuang Xi Waterfall) ห่างจากหลวงพระบาง 30กิโลเมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ โดยผ่านหมู่บ้านชนบทริมถนน 2 ข้างทาง เป็นหนึ่งในน้ำตกที่สวยที่สุดในเขตหลวงพระบาง มีแม่น้ำใสสีมรกตตลอดปี ชมความงามของน้ำตกที่ตกลดหลั่นเป็นชั้นๆอย่างสวยงามแต่ละชั้นเกิดจากการผสมของหินปูนสูงราว 70 เมตร มี 2 ชั้น สภาพป่าร่มรื่น มีสะพานและเส้นทางเดินชมรอบๆ น้ำตก ให้เวลาอิสระดื่มด่ำกับธรรมชาติ และ อิสระกับการเล่นน้ำ

18.30 น.   ออกเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C83 (ใช้เวลา 50 นาที)

19.20 น.   เดินทางถึงสถานีรถไฟวังเวียง และพาท่านเข้าสู่ตัวเมืองวังเวียง เดินเล่นถนนโรตี

ค่ำ   บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (6)

เข้าสู่ที่พัก โรงแรม LISHA GRAND HOTEL (4*) หรือเทียบเท่า

วันที่ 3
ขี้นบอลลูน - ล่องเรือแม่น้ำซอง - ขับรถ ATV – บลูลากูน - ถ้ำปูดำ Devil & Blade Stone - นั่งรถไฟความเร็วสูง - ด่านเวียงจันทร์ - อุดรธานี

05.00 น.   ให้ท่านได้เลือกซื้อแพคเกจ ขึ้นบอลลูนชม ท่านสามารถชมวิวเมืองวังเวียงได้แบบ 360 องศา (ไม่รวมในค่าทัวร์)

06.00 น.   นำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ แม่น้ำซอง ชมวิถีชีวิตเรียบง่ายสองฝั่งแม่น้ำซองชมแสงอาทิตย์กระทบผิวแม่น้ำซองสีทอง ในบรรยากาศที่ฟินส์สุด ๆ

07.00 น.   บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   (7)

09.00 น.   นำท่านคณะเดินทงเข้าชม บลูลากูน (Blue Lagoon) โดยการขับ รถบั๊คกี้ ATV สนุกสุดมันส์ พร้อมชมทิวทัศน์ธรรมชาติท่ามกลางขุนเขาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอด เมื่อเดินทางถึงบลูลากูนให้ท่านได้พักผ่อนเล่นน้ำที่ไหลรินลงมาจากเทือกเขาหินปูนสีเขียวมรกต จากนั้นพ่าท่านขึ้น ไหว้องค์พระนอนภายในถ้ำปูคำ ระยะทางเพียง 250 เมตรเท่านั้น และเดินเที่ยวชมความมหัศจรรย์ส่วนต่างๆ ภายในถ้ำที่มาแล้วต้องไม่พลาด อาทิ Devil Stone , Pamukkale , Blade Stone , Water drop wall เป็นต้น

เที่ยง   บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (8)

14.30 น.   นำคณะออกเดินทางไปนครหลวงเวียงจันทน์ โดยรถไฟความเร็วสูง ขบวนที่ C81 (ใช้เวลา 1 ชั่วโมง)

15.30 น.   เดินทางถึงสถานีรถไฟเวียงจันทน์  นำท่านเดินทางไปยังด่านชายแดนลาว-ไทย ระหว่างรอเจ้าหน้าที่ทำเอกสารการข้ามแดน ที่ด่านลาวเลือกซื้อสินค้านานาชาติมียี่ห้อ ราคาถูก ต่างๆ มากมาย อาทิ เหล้า ไวน์ บุหรี่ และเครื่องสำอาง และเดินทางต่อไปยัง จ.อุดรธานี

18.00 น.   นำท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอุดรธานี

19.45 น.   เหินฟ้ากลับสู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทยสมายล์ เที่ยวบินที่ WE 009 หรือ นกแอร์ เที่ยวบินที่ DD 311 เวลา 20.35 น. – 21.35 น.

20.45 น.   เดินทางกลับถึง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เงื่อนไข

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน สายการไทยสมายล์ / นกแอร์ พร้อมน้ำหนัก 20 ก.ก.
 • ค่าที่พัก ที่ระบุในรายการ 2 คืน (ห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่ารถไฟความเร็วสูง
 • ค่ารถตู้บริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารเลิศรส จำนวน 8 มื้อ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญบริการ
 • ค่าประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวต่าง ๆ อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มนอกเหนือจากรายการ ฯลฯ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ทิปไกด์และคนขับ ท่านละ 600 บาทต่อทริป

เงื่อนไขการจอง

 • มัดจำ 5,000 บาท / ท่าน  ส่วนที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง 15 วัน
 • จอยทัวร์กรณีที่มีการจองต่ำกว่า 6 คน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกโปรแกรมนี้โดยจะคืนเงินที่ลูกค้าได้ชำระไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ       

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประโยชน์และความปลอดภัยของท่านเป็นสำคัญ

เงื่อนไขการจอง และการยกเลิก

 1. กรุณาศึกษารายละเอียดโปรแกรมการเดินทางท่องเที่ยว เงื่อนไข การให้บริการ และหมายเหตุ ก่อนทำการจองทัวร์
 2. การสำรองที่นั่ง ต้องแจ้ง ชื่อและเบอร์โทรติดต่อ
 3. เมื่อกำหนดวันเดินทางแล้ว ต้องวางมัดจำ 5,000 ภายใน 3 วันหลังจากยืนยันวันเดินทางและส่วนที่เหลือชำระหมดก่อนเดินทาง 15 วัน
 4. เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ และเป็นการออกตั๋วเดี่ยวในกรณียกเลิกการเดินทางหลังจากวางมัดจำจะถูกริบเงินมัดจำงวดแรก
 5. ในกรณียกเลิกการเดินทางก่อนวันเดินทาง 15 วัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินทั้งหมด
 6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์และจะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ,ภัยธรรมชาติ,การนัดหยุดงาน,การจลาจล,หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัท
 7. เมื่อท่านถอนตัวก่อนการท่องเที่ยวจะสิ้นสุด ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้องค่าใช้จ่ายคืนได้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 8. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เป็นต้น
 9. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือเกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 10. เมื่อตกลงชำระเงินเพื่อการเดินทางกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว